Hvorfor bli helsefagarbeider?

Samfunnets befolkningssammensetning endrer seg. Vi lever lengre, og vi blir flere eldre. Dette gjør at trykket på pleie- og omsorgtjenestene våre øker. Tall viser at det er behov for 4500 nye helsefagarbeidere hvert år fremover.

Realiteten i dag, er at det slutter flere hjelpepleiere/omsorgsarbeidere enn det utdannes nye. Samtidig sliter de nyutdannede med å få seg fast og full stilling. Så noe må skje. Det er behov for massiv rekruttering og svaret er bedre arbeidsvilkår og muligheter. Arbeidsvilkårene må bedres og arbeidsmarkedsbehovet må samsvare med det som faktisk fins av reelle jobbmuligheter.

Hvorfor bli helsefagarbeider?

Ja, hvorfor velge å gå inn i en sektor preget av mye deltid, lave stillingsbrøker og helgestillinger? Der det er vanskelig å få seg fast jobb og stor nok stilling til at man kan leve av den og der man i tillegg konkurrerer med ufaglærte om de samme jobbene.

Hvorfor? Fordi det er et givende yrke, hvor ingen dager er like og hvor det er mange fremtidige jobbmuligheter. Etter som samfunnets befolkningssammensetning endrer seg, vil også arbeidsmarketsbehovet endres. Og helsefagarbeiderne trengs i dette arbeidsmarkedet! Derfor har jeg skikkelig tro på at helsefagarbeidere vil få den fremtredende rollen de fortjener innen pleie- og omsorgssektoren og at dette vil komme til uttrykk i bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Kort historikk

Helsefagarbeiderne er en yrkesgruppe som erstattet hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningene etter omleggingen av systemet for videregående opplæring høsten 2006. Helsefagarbeider er en relativ ny tittel og den dukker ikke opp før i 2010 ettersom hjelpepleier – og omsorgsarbeiderutdanningen ble faset ut og helsefagarbeiderutdanningen tok over.

Hvordan ser det fremtidige arbeidsmarkedet for helsefagarbeidere ut?

Hvert år framover trenger helse- og sosialsektoren 4500 nye helsefagarbeidere for å dekke arbeidskraftsbehovet. Men antall helsefagarbeidere som utdannes, samsvarer ikke med de økte behovene. I følge SSBs beregninger, går det mot et underskudd av helsefagarbeidere de neste årene, og det er forventet en underdekning på nærmere 57 000 årsverk i 2035 (Roksvaag og Texmon, 2012). I følge arbeidsmarkedsbarometeret på utdanning.no, så er det i dag 71 000 Helsefagarbeidere, mot 80 000 jobber. I 2028 har tallet på helsefagarbeidere gått ned til 68 000, mens det er rundt 100 000 jobber.

I tillegg til lav tilstrømning til yrket og sterk aldersrelatert avgang innenfor yrkesgruppene hjelpepleier og omsorgsarbeider, sliter faget med stort frafall. Opp mot to tredjedeler av elevene fra førsteåret har hoppet av når lærlingperioden begynner og mange velger bort læretiden fordi de har hørt at det er vanskelig å få jobb etter læretida. Lærlingordningen klarer bare å dekke en femtedel av det anslåtte behovet.

I en rapport skrevet i samarbeid mellom forskere fra NIFU og Fafo, forsøker de gjennom 126 intervjuer med elever, lærlinger og ansatte, å finne årsakene til elevenes valg og å foreslå mulige tiltak for å øke antallet lærlinger. Alle lærlingene forskerne intervjuet, mente det var vanskelig å få tilstrekkelig med arbeid som kunne sikre dem økonomisk. Dette fikk mange til å vurdere påbygging eller til å gå over i andre yrker. Ifølge rapporten, sier noen rett ut at de «følte de hadde blitt lurt».

Hva finnes av ledige stillinger i praksis? Kan man leve av det?

Omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere er blant de yrkene med høyest andel deltidsarbeid. Andelen var i 2010 på litt over 60 prosent (Køber og Vigran, 2011). Andelen som jobber heltid har holdt seg rundt 39,5 prosent mellom 2008 og 2013, noe som er meget lavt (Helsedirektoratet, 2012).

Ved et raskt søk jeg gjorde på ledige stillinger på Finn.no nå i mars, fant jeg 97 ledige helsefagstillinger fordelt over hele landet. Av disse var 54 heltid. Av de igjen, var det 22 som var fast stilling. Ved et nærmere søk på disse 22 faste stillingene, viste det seg at det bare var 5 stillinger som var utlyst som faste heltidsstillinger.

Det lave antallet utlyste helsefagstillinger på Finn.no, synliggjør ikke arbeidskraftsbehovet for helsefagarbeidere i pleie- og omsorg. Hvorfor? Fordi det er et avvik mellom føringer fra sentralt hold om å satse på fagutdannede, og den enkelte virksomhetsleders reelle handlingsrom. Nedskjæringer, nedbemanning og budsjettkontroll, gjør at det ofte ikke er penger nok til å søke etter faste fagfolk annet enn i små stillingsbrøker.

Forslag til løsninger for å takle fremtidens personellutfordringer, går ut på at det er nødvendig med annen organisering av arbeidet med mer heltidsarbeid og flere som arbeider i større stillingsbrøker (Fasting, 2012). Arbeidsgiverne må ta inn flere lærlinger og det må åpnes for flere faste heltidsstillinger.

Hvis man ønsker at rekruttering av unge lærlinger skal fungere, må nyutdannet helsefagarbeidere kunne regne med at det er mulig å få tilnærmet full stilling etter fagbrevet. I Stortingsmelding 25 (2005-2006) blir det påpekt at en omgjøring av deltidsstillinger til hele stillinger innen pleie- og omsorgssektoren i 2005, ville kunne ha utløst inntil 14 000 årsverk for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (St. meld. Nr. 25 (2005– 2006): 37).

Bli helsefagarbeider!

Så hvorfor anbefaler jeg likevel helsefagarbeiderutdanningen? Jo, fordi behovet for helsefagarbeiderne er her og det kommer bare til å øke fremover! Dette vises både i tall og gjennom satsningsområder. Og jobbmulighetene er mange. Fra hjemmetjenesten, til sykehjem, på bo- og servicesentre, på sykehus, i rus-omsorgen, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp. Og det er også muligheter for etter- og videreutdanning, etter som det blir stilt krav om økt kompetanse i virksomheter der helsefagarbeiderne jobber.

Så ting skjer! Det tradisjonelle arbeidsmarketsmønstre for arbeidsdeling (faglært og ufaglært) og arbeidstid (stor grad av deltidsstillinger) er i endring, og det er press på arbeidsgiverne og arbeidsgiverorganisasjonene om å satse på fagfolk, og å satse på flere faste og hele stillinger for å kvalitetssikre pleie- og omsorgstjenestene. Og med det følger forhåpentligvis bedre lønns- og arbeidsvilkår for helsefagarbeiderne.

Så derfor er helsefagarbeider en fremtidsrettet utdanning, et sikkert valg og med mange muligheter. Helsefagarbeiderne trengs!