Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage

Studiepoeng 60
Lånekassegodkjent
Studietid 24 mnd
Innsendinger 11
Studiestart

Studiestart: 2020 (dato ikke fastsatt enda)

Søknadsperiode

Mer informasjon kommer.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har kunnskap om de yngste barna (0-3 år) i barnehagen og kjennskap til aktuelle begreper og teorier innenfor pedagogikk, sosiologi, psykologi og etikk.
 • har kunnskap om kommunikasjon, pedagogiske og didaktiske metoder, prosesser og verktøy som kan bidra til å fremme lek, læring og danning hos de yngste barna.
 • har kunnskap om de yngste barnas væremåter og uttrykksformer, om barns utvikling og hvordan omsorg, tilknytning og relasjoner har betydning for barns trivsel i barnehagen.
 • har innsikt i FNs barnekonvensjon, norske lover med forskrifter, rammeplan for barnehager og andre styringsdokumenter innenfor oppvekstsektoren som gjelder for de yngste barna.
 • har kjennskap til ulike virksomheter innen oppvekstsektoren og organiseringen av disse.
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap med fokus på de yngste barnas trygghet, trivsel og utvikling i barnehage som grunnlag for utvikling innenfor eget fagområde.
 • forstår oppvekstsektorens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv.

Ferdighet

 • kan anvende sin faglige kunnskap om de yngste barnas (0-3 år) utvikling, sosiale behov og kompetanser
 • kan anvende sin faglige kompetanse i møte med barn, personale og foreldre i likeverdige samspill med fokus på medvirkning og anerkjennende relasjonsbygging
 • kan bidra i planlegging og gjennomføring av leke- og læringsaktiviteter i samarbeid med annet fagpersonell ved hjelp av ulike pedagogiske og didaktiske metoder og arbeidsformer
 • kan finne informasjon og aktuelt fagstoff som er relevant i yrkesfaglige problemstillinger knyttet til arbeidet med de yngste barna
 • kan kartlegge og identifisere faglige problemstillinger og behov for tiltak i forhold til de yngste barna i barnehagen, samt vurdere og iverksette eventuelle tiltak/aktiviteter

Generell kompetanse

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som taushets- og opplysningsplikten og personvern og reflektere over egen praksis i arbeid med de yngste barna og deres foreldre.
 • kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer i arbeid med de yngste barna.
 • har utviklet en etisk grunnholdning i arbeid med de yngste barna som kommer til uttrykk gjennom ivaretagelsen av integritet, brukermedvirkning, åpenhet, fortrolighet og taushetsplikt, samt ved å bidra til et anerkjennende og jevnbyrdig samarbeid på egen arbeidsplass og med foreldre.
 • kan utføre arbeidet, slik at det dekker sosiale behov og fremmer trivsel, lek og læring til beste for enkeltbarn og barnegruppen.
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og andre yrkesgrupper, for å utveksle kunnskaper og erfaringer om lek, kompetanser, sosiale behov og helhetlig utvikling hos de yngste barna i barnehagen.
 • kan utvikle arbeidsmåter og kommunisere med fagfeller og foreldre, i samsvar med etiske prinsipper, som fremmer sosiale behov, kompetanse og utvikling hos de yngste barna.

Studieplan Arbeid med de yngste barna 0-3 år i barnehagen.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Det anbefales med minimum ett års yrkeserfaring
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Realkompetansevurdering:

 • Søker må være minimum 23 år gammel
 • Minimum 5 års dokumentert relevant yrkespraksis
 • Søker må ved oppstart ha tilegnet seg kompetanse tilsvarende kompetansemålene fra læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Felleskriterier for opptak:

 • Må ha et ansettelsesforhold i barnehagen under hele studiet
 • Må levere et anbefalingsbrev fra arbeidsgiver hvor det fremgår at arbeidsplassen legger til rette for at studenten kan avholde praksis på egen arbeidsplass.
 • Må fremlegge gyldig politiattest.
Finansiering

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig

Eksamen

Emne 1 til emne 4 avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen med varighet over 3 døgn. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet. Emne 5, som inneholder praksis, avsluttes med innlevering av fordypningsoppgave.

Alle arbeidskrav må være fullført og godkjent innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

Bokliste

Mer informasjon kommer.

Digitale løsninger i studiet

For gjennomføringen av studiet tar studentene i bruk nettskolen Linki.

I tillegg benyttes Differ som kommunikasjonskanal i alle våre fagskoler.

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage

Beskrivelse

Studiet er foreløpig ikke åpent for opptak. Men følg med på nettsiden vår for oppdatert informasjon om opptak og oppstart av studiet.

Kunnskap innen Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer der småbarna er.

Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, og som kan samarbeide med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe.

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir 60 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Emner
Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag

Emnet vektlegger historiske og politiske innganger til barnehagens utvikling i det norske velferdssamfunnet. Emnet omhandler barnehagen som pedagogisk virksomhet, profesjonsutøvelse og yrkesetikk. Observasjon og dokumentasjon for reflekterende praksiser og didaktikk er innholdsområder som blir vektlagt i emnet.

De yngste barna – omsorg, trygghet og trivsel

Emnet omhandler kunnskap og teorier om de yngste barnas utvikling. Tilknytningsteorier og transaksjonsmodellen vektlegges spesielt. Videre vektlegges voksen-barn samspill og omsorgsfulle relasjoner der også barn ses som aktive omsorgsgivere. Trygghet som basis for lek og utforsking blir også vektlagt. Tilvenning og det å være «ny» i barnehagen, foreldresamarbeid og hvordan forandringer kan påvirke barnas trivsel er andre sentrale temaer i emnet.

De yngste barna – lek og vennskap

I emnet legges spesielt fokus på de yngste barnas væremåter og uttrykksformer, lek og vennskap. Videre vektlegges voksenrollen i lek og hvordan barnehagens pedagogiske miljøer kan tilrettelegges for barns lek, læring og danning. Barn som sjelden leker og lekens betydning for barns helse og livsmestring er også temaer i emnet. Emnets hovedfokus er ulike former for lek og hvordan barn leker.

Barnehagen som demokratisk danningsarena

Emnet omfatter teori og begrepsforståelse knyttet til barns rettigheter og medvirkning i barnehagen. Det fokuseres spesielt på de yngste barnas danningsprosesser i samspill med ulike aktører som rom, tid, materiell og personale. Barns selvbestemmelse og medbestemmelse i demokratiske prosesser belyses med utgangspunkt i barns rettigheter. Her anerkjennes også barnas rett til å være ubestemte og ikke-deltakende i beslutningsprosesser. Medvirkning forutsetter gjensidig respekt og anerkjennelse i likeverdige relasjoner.

Praksis med prosjektarbeid og fordypningsoppgave

I dette emnet skal studenten gjennomføre en 10 uker lang praksisperiode med et faglig prosjektarbeid som skal resultere i en fordypningsoppgave. Studenten skal i begynnelsen av praksisperioden utforme 8 personlige læringsmål som skal knyttes opp mot læringsutbyttebeskrivelsene.

Studiet er foreløpig ikke åpent for opptak.