Barn med særskilte behov

Studiepoeng 60
Lånekassegodkjent
Studietid 24 mnd
Innsendinger 11
Studiestart

Studiestart: 2020 (dato ikke fastsatt enda)

Søknadsperiode

Mer informasjon kommer.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har kunnskap om barnehageprofesjonen og barnehagens utvikling
 • har kunnskap om barn med særskilte behov, der behovene enten kan knyttes til barnet selv og/eller gjelder forhold i barnets oppvekstmiljø
 • har innsikt i relevante lover, rettigheter og planverk for barnehagen, herunder særlig vektlegging av rettighetene til barn med særskilte behov
 • har kunnskap om allmennpedagogiske prinsipper for en inkluderende barnehage der mangfold ses som ressurs, og kjennskap til spesialpedagogiske begreper, prosesser og verktøy som anvendes i arbeid med barn med særskilte behov
 • har kunnskap om observasjon og ulike observasjonsmetoder, kartlegging og personvern.
 • har kunnskap om didaktiske kategorier og modeller for planlegging, iverksetting og vurdering av barnehagefaglige praksiser
 • har kjennskap til barnehagens eksterne samarbeidspartnere for koordinert virksomhet og helhetstenkning rundt barn med særskilte behov
 • kan oppdatere sin kunnskap om barn med særskilte behov eller rettigheter
 • forstår barnehagens betydning som forebyggende, støttende og avlastende arena for barn med særskilte behov og deres familier

Ferdighet

 • kan anvende allmennpedagogiske prinsipper i barnehagefaglig arbeid med en mangfoldig barnegruppe der ulike behov og forutsetninger er representert
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere leke- og læringsaktiviteter for barn med særskilte behov, individuelt og i gruppe
 • kan anvende observasjon som refleksjonsverktøy i arbeid med en mangfoldig barnegruppe
 • kan bistå i å identifisere faglige problemstillinger og behov for tiltak i forhold til barn med særskilte behov, samt bistå i vurdering og iverksetting av eventuelle tiltak/aktiviteter
 • kan finne, vurdere og anvende informasjon og aktuelt fagstoff knyttet til barnehagefelt og barn med særskilte behov for kvalitetssikring av egen yrkesutøvelse
 • kan bygge anerkjennende og omsorgsfulle relasjoner til enkeltbarn og foresatte i krevende livssituasjoner, samarbeide med kolleger til beste for barn og barnegruppe, og bistå barnehagen i koordinerende samarbeid med eksterne instanser

Generell kompetanse

 • har forståelse for barnehagepedagogiske prinsipper som vektlegger inkludering, likeverd, respekt, anerkjennelse og medvirkning
 • har utviklet en etisk grunnholdning med forståelse for barns rettigheter, væremåter og behov, der anerkjennende og omsorgsfull kommunikasjon preger yrkesrollen
 • kan utføre det barnehagefaglige arbeidet i tråd med retningslinjer forankret i barnehagens styringsdokumenter og oppdatert faglitteratur om barn og barndom
 • kan bygge relasjoner med barn, foreldre og eksterne samarbeidspartnere til beste for barnet
 • kan utvikle egen kompetanse på feltet gjennom aktivt engasjement og deltakelse i barnehagens hverdagsliv

Studieplan for Barn med særskilte behov 

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Det anbefales med minimum ett års yrkeserfaring
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Realkompetansevurdering:

 • Søker må være minimum 23 år gammel
 • Minimum 5 års dokumentert relevant yrkespraksis
 • Søker må ved oppstart ha tilegnet seg kompetanse tilsvarende kompetansemålene fra læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Felleskriterier for opptak:

 • Må ha et ansettelsesforhold i barnehagen under hele studiet
 • Må levere et anbefalingsbrev fra arbeidsgiver hvor det fremgår at arbeidsplassen legger til rette for at studenten kan avholde praksis på egen arbeidsplass.
 • Må fremlegge gyldig politiattest.
Finansiering

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig

Eksamen

Emne 1 til emne 4 avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen med varighet over 3 døgn. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet. Emne 5, som inneholder praksis, avsluttes med innlevering av fordypningsoppgave.

Alle arbeidskrav må være fullført og godkjent innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

Bokliste

Mer informasjon kommer.

Digitale løsninger i studiet

For gjennomføringen av studiet tar studentene i bruk nettskolen Linki.

I tillegg benyttes Differ som kommunikasjonskanal i alle våre fagskoler.

Barn med særskilte behov

Beskrivelse

Studiet er foreløpig ikke åpen for opptak. Men følg med på hjemmesiden vår for oppdatert informasjon om opptak og oppstart av studiet.

Kunnskap studenten tilegner seg i studiet Barn med særskilte behov er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barn med særskilte behov.

Studiets målsetting er å utdanne faglig oppdaterte og reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid i barnehagen. Videre vektlegger studiet at kandidaten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. Det forventes også at kandidaten i løpet av studiet utvikler sin relasjonskompetanse i samarbeid med foresatte og eksterne instanser til beste for barnet. Studiet har spesielt fokus på barn med særskilte behov og deres rettigheter.

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir 60 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Emner
Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag

Emnet vektlegger historiske og politiske innganger til barnehagens utvikling i det norske velferdssamfunnet. Emnet omhandler barnehagen som pedagogisk virksomhet, profesjonsutøvelse og yrkesetikk. Observasjon og dokumentasjon for reflekterende praksiser og didaktikk er innholdsområder som blir vektlagt i emnet.

En barnehage for alle – inkluderende pedagogikk

Emnet inviterer til et historisk tilbakeblikk på tiltak for barn med særskilte behov, og fokus på rettigheter forankret i lovverket for disse barna og deres familier. Videre vektlegges faglige og etiske perspektiver knyttet til arbeid med barn med særskilte behov i en inkluderende barnehage.

Barn med særskilte behov – et mangfold av personligheter

Emnet omhandler barn med særskilte behov. I tillegg til å rette fokus mot enkeltbarns utfordringer i form av blant annet fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemning, sensoriske og perseptuelle vansker, språk- og talevansker eller samspillsvansker, vektlegges her barns vanskelige livssituasjoner hvor sorg, omsorgssvikt eller mobbing kan prege hverdagslivet.

Emnet omhandler også anvendelse av ulike kartleggingsverktøy og personvern.

Samarbeid med foreldre og andre aktører til beste for barnet

Emnet omhandler tverrfaglig og tverretatlig samarbeid knyttet til, koordinering av tjenester og helhetstenkning i arbeid med barn med særskilte behov. Videre vektlegges barnehagepersonalets evne til å danne anerkjennende og omsorgsfulle relasjoner i samspill med barn og deres familier. Dilemmaer knyttet til arbeid med barn med særskilte behov og barn som vekker bekymring vil også bli behandlet i emnet.

Praksis med prosjektarbeid og fordypningsoppgave

I dette emnet skal studenten gjennomføre en 10 uker lang praksisperiode med et faglig prosjektarbeid som skal resultere i en fordypningsoppgave. Studenten skal i begynnelsen av praksisperioden utforme 8 personlige læringsmål som skal knyttes opp mot læringsutbyttebeskrivelsene.

Studiet er foreløpig ikke åpent for opptak.