For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Demensomsorg og alderspsykiatri 60 stp

Studiepoeng
60
Studietid
24 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
14 innsendinger
Mannlig pleier snakker med eldre pasient

En fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri, gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse.

Hvem passer nettstudiet for?
Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Du tilegner deg kunnskap om organisering, planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med slike lidelser. I siste del av utdanningsløpet skal du vurdere din egen praksis, og avslutte med levering av en fordypningsoppgave.

Hvordan er studiehverdagen?
Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier, slik at du kan kombinere utdannelsen med jobb og familieliv. Du kan studere hvor som helst, tilpasset din hverdag.

NOKUT-akkreditert
Fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri er akkreditert av NOKUT, gir 60 studiepoeng og oppnådd fagskolegrad. 

Kortere utdanning?
Dersom du ønsker å gå et kortere løp, eller er usikker på om du vil forplikte deg for to år, kan du starte med Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp. Denne fagskolen gjennomføres på 12 måneder, gir 30 studiepoeng og inneholder emner fra fagskolen Demensomsorg og alderspsykiatri 60 stp.

 

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Demens og kognitiv svikt 
 • Ulike typer demens
 • Utredning og samarbeid
 •  Kommunikasjon og samhandling 

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Alderspsykiatrisk utredning, delirium og psykoser
 • APSD (Atferdsmessige og psykiatriske symptomer på demens)
 • Grunnleggende fysiske behov
 • Alkohol- og legemiddelmisbruk og selvmord

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Samfunnsperspektiv
 • Etikk, jus og dokumentasjon
 • Fysisk miljø og tilrettelegging
 • Samarbeid med pårørende

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Arbeidsmåter i helse- og sosialfag
 • Lovverk, stats- og kommunalkunnskap
 • Kommunikasjon og samhandling

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emne 5 er delt i to moduler som henger nøye sammen. Målet er å knytte teori til praksis, og reflektere over hva ny kunnskap har å si for egen arbeidshverdag og yrkesutøvelse.

I den første modulen skal du vurdere din egen praksis i forhold til temaene som er gjennomgått i de tidligere emnene i utdanningen. Du skal ta utgangspunkt i egen arbeidserfaring og yrkesutøvelse.

I den andre modulen skal du skrive en fordypningsoppgave som henger sammen med refleksjoner gjort i modul 1.

Fordypningsoppgaven leveres inn som en siste avsluttende eksamen i utdanningen.

Studietimer:
500
Innsendinger:
5
Studiepoeng:
20 poeng

Søknadsperiode for studiestart våren 2025

Opptaksperiode:
1.november – 15.desember– med tilbud om studieplass de påfølgende dagene.

Suppleringsopptak:
Fra 15.desember, og frem til studieplassene er fylt.

Studiestart: 1.februar

Ved ledige studieplasser etter studiestart, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.februar. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

 

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og oppvekstfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 • Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Relevant realkompetanse (arbeidserfaring, utdanning, kurs) som vil bli vurdert opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve. 

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Om du mener å ha tatt tilsvarende emner tidligere i annen fagskoleutdanning kan dette gi grunnlag for godskriving av enkelte emner. Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnet på nytt.

Har du fullført utdanningen Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp hos oss tidligere?
Da kan du få godskriving for 3 av 5 emner, og trenger kun å fullføre de resterende emnene i utdanningen for å få vitnemål på 60 studiepoeng og oppnådd fagskolegrad.

Du søker om godskriving ved å fylle ut dette skjemaet, legge ved dokumentasjonen som beskrives i skjemaet, og laste opp dette sammen med annen dokumentasjon i søknadsprosessen. Vi behandler da dette sammen med øvrig søknad.

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg en rekke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

For mer informasjon om de overordnede og emnespesifikke læringsutbyttene, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen.

 • Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.
 • Du melder deg opp til eksamen via Min side.
 • Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
 • Eksamen er kostnadsfritt.
 • Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen. Vent med å kjøpe bøker til du har blitt tatt opp som student. 

Du kan kjøpe bøkene du trenger via Akademika sine nettsider.

Studiet er en videreutdanning for fagarbeidere innen helsefag.

Denne fagskoleutdanningen gir helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse innen demens- og alderspsykiatri. Kunnskap om planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser, er en aktuell og etterspurt kompetanse i hjemmebaserte tjenester og ved ulike helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, omsorgsboliger og sykehus.

Fullført studium gir vitnemål på 60 studiepoeng og fagskolegrad.

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.