For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Kreftomsorg og lindrende pleie

Studiepoeng
60
Studietid
24 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
24 innsendinger

Fagskoleutdanningen, Kreftomsorg og lindrende pleie, gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som utøver lindrende omsorg, rehabilitering, og planlegger, organiserer og iverksetter tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos mennesker som er kreftsyke.

Fagskoleutdanningen i kreftomsorg og lindrende pleie er akkreditert av NOKUT og gir 60 studiepoeng. I siste del av utdanningen gjennomføres en 10 ukers (350 timer) obligatorisk praksisperiode, som avsluttes med levering av fordypningsoppgave. 

Utdanningen er lagt opp som en deltidsutdanning med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

NB! Etter opptak på studiet, vil du måtte innhente gyldig politiattest jf. § 27 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder ved mottak.

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1: Arbeidsmåter i helse- og sosialfag

 • Aktiv læring og studieteknikk
 • Teori- og erfaringsbasert kunnskapsutvikling og refleksjon
 • Helse- og sosialfagenes historie og utvikling
 • Hvordan verdier styrer praktisk handling
 • Etiske prinsipper, teorier og dilemmaer
 • Yrkesetikk

Modul 2: Stats- og kommunalkunnskap. Helse- og sosialpolitikk

 • Samfunnets og velferdsstatens utvikling, helse- og sosialpolitiske prioriteringer
 • Aktuelt lovverk
 • Økonomi og finansiering

Modul 3: Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjonsteori
 • Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon
 • Utviklingsteorier og livsløpet
 • Roller, makt og avmakt
 • Stress og kriser

Studietimer:
350
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
14 poeng

Emnet har fire moduler med tilhørende innsendinger.

Modul 1: Å få en kreftdiagnose

 • Eksistensielle utfordringer
 • Psykiske reaksjoner
 • Påvirkning av nettverk og omgivelser
 • Sosiale omveltinger
 • Myter og ulike forestillinger om kreft

Modul 2: Kreftsykdommer

 • De vanligste kreftsykdommer hos barn og voksne
 • Behandlingsformer
 • Kreft som akutt og kronisk sykdom

Modul 3: Konsekvenser av sykdom og behandling

 • Ernæringsforstyrrelser
 • Nedsatt immunforsvar
 • Fatigue
 • Endret selvbilde og seksualitet
 • Bivirkninger og ettervirkninger av behandling

Modul 4: Kreftforebyggende arbeid

 • Kreftforekomst
 • Risikofaktorer for å utvikle kreft
 • Kreftforebygging på ulike nivåer

Studietimer:
275
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
11 poeng

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver.

Modul 1: Rehabilitering og habilitering

 • Informasjon og bevisstgjøring
 • Kartlegging og realisering av individuelle mål
 • Selvstendighet, mestring og funksjonsforbedring
 • Nyorientering, prognose og diagnose
 • Flerfaglig og tverrfaglig nettverk

Modul 2: Deltakere i rehabiliteringsprosessen

 • Pasienten
 • Familien
 • Barn og unge som pårørende
 • Det sosiale nettverket
 • Familiens og nettverkets betydning for rehabiliteringen

Modul 3: Samfunnets tilbud og ressurser

 • Offentlig helsetjeneste innen kreft- og lindrende omsorg
 • Samfunnets støtte- og hjelpeordninger
 • Kreftforeningen og andre pasientorganisasjoner

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har fire moduler med tilhørende innsendinger:

Modul 1: Smerte- og symptomlindring

 • Vanlige symptomer i palliativ fase
 • Symptomer ved nær forestående død
 • Medikamentell behandling
 • Ikke-medikamentell behandling

Modul 2: Lindring og velvære

 • Åndelig og eksistensiell omsorg
 • Komplementære og alternative metoder
 • Omgivelsenes betydning for pasienten
 • Håp, livskvalitet og sorg
 • Glede og humor

Modul 3: Kommunikasjon

 • Å se og la seg berøre
 • Lytting
 • Mot til samtale

Modul 4: Lindrende omsorg i et samfunnsperspektiv

 • Døden i et historisk perspektiv
 • Alvorlig sykdom og død i ulike kulturer
 • Hospicefilosofien
 • Etiske utfordringer i livets siste fase og eutanasi

Studietimer:
275
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
11 poeng

Emne 5 skiller seg fra de andre emnene. I dette emnet er det 10 uker med praksisstudier

Fordypningsoppgaven er sentral i emnet. Studenten må velge et tema og formulere en faglig problemstilling. Tema for fordypningsoppgaven må være relatert til noe av det faglige innholdet i fagskoleutdanningen og til utfordringer med pasienter på det aktuelle praksisstedet.

Fordypningsoppgaven er eksamen. Denne påbegynnes i praksisperioden, men leveres etter praksisperiodens slutt, og når alle innsendinger er bestått.

Studietimer:
350
Innsendinger:
9
Studiepoeng:
14 poeng

Søknadsperiode for studiestart våren 2022

1.november – 10. januar – med tilbud om studieplass 11. januar.

Ved ledige studieplasser etter 10. januar, kan det holdes åpent for søkere
frem til 10. februar. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Studiestart: 1.februar

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 • Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Om du mener å ha tatt tilsvarende emner tidligere i annen fagskoleutdanning kan dette gi grunnlag for godskriving av enkelte emner. Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnet på nytt.

Da fyller du ut dette skjemaet, legger ved dokumentasjonen som beskrives i skjemaet, og laster opp dette sammen med annen dokumentasjon i søknadsprosessen. Vi behandler da dette sammen med øvrig søknad.

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 • Kunnskap: Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.
  ­
 • Ferdigheter: Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.
   
 • Generell kompetanse: Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 mnd før eksamensdato.

Pris eksamen

 • 5 eksamener á kr 0,-

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet.  
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for studenten. Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt undersøke med egen arbeidsplass.

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen.

Velg din studieretning på Akademika sine nettsider, så får du liste over bøkene, og mulighet til å kjøpe de derfra.

Studiet er en videreutdanning for fagarbeidere innen helsefag.

Denne fagskoleutdanningen gir helsepersonell oppdatert og spesialisert kunnskap innen kreftomsorg og lindrende pleie. Kunnskap om rehabilitering, planlegging og iverksetting av tiltak hos mennesker som er kreftsyke eller som er i behov av lindrende omsorg, er en aktuell og etterspurt kompetanse ved ulike helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester.

Fullført studium gir vitnemål på 60 studiepoeng og fagskolegrad.

For gjennomføringen av studiet tar studentene i bruk nettskolen Linki

I tillegg benyttes Differ som kommunikasjonskanal i alle våre helsefagskoler.

Differ.png