For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Arbeid med de yngste barna i barnehagen

Studiepoeng
60
Studietid
24 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
14 innsendinger

Kunnskap innen Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer der småbarna er.

Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, og som kan samarbeide med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe.

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir 60 studiepoeng, og oppnådd fagskolegrad. I siste del av utdanningen gjennomføres en 10 ukers (350 timer) obligatorisk praksisperiode, som avsluttes med levering av fordypningsoppgave.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

NB! Når du har fått tildelt studieplass må gyldig politiattest, jf. § 27 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning innhentes innen en måned. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder ved mottak.

Emnet vektlegger historiske og politiske innganger til barnehagens utvikling i det norske velferdssamfunnet. Emnet omhandler barnehagen som pedagogisk virksomhet, profesjonsutøvelse og yrkesetikk. Observasjon og dokumentasjon for reflekterende praksiser og didaktikk er innholdsområder som blir vektlagt i emnet.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet omhandler kunnskap og teorier om de yngste barnas utvikling. Tilknytningsteorier og transaksjonsmodellen vektlegges spesielt. Videre vektlegges voksen-barn samspill og omsorgsfulle relasjoner der også barn ses som aktive omsorgsgivere. Trygghet som basis for lek og utforsking blir også vektlagt. Tilvenning og det å være «ny» i barnehagen, foreldresamarbeid og hvordan forandringer kan påvirke barnas trivsel er andre sentrale temaer i emnet.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

I emnet legges spesielt fokus på de yngste barnas væremåter og uttrykksformer, lek og vennskap. Videre vektlegges voksenrollen i lek og hvordan barnehagens pedagogiske miljøer kan tilrettelegges for barns lek, læring og danning. Barn som sjelden leker og lekens betydning for barns helse og livsmestring er også temaer i emnet. Emnets hovedfokus er ulike former for lek og hvordan barn leker.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet omfatter teori og begrepsforståelse knyttet til barns rettigheter og medvirkning i barnehagen. Det fokuseres spesielt på de yngste barnas danningsprosesser i samspill med ulike aktører som rom, tid, materiell og personale. Barns selvbestemmelse og medbestemmelse i demokratiske prosesser belyses med utgangspunkt i barns rettigheter. Her anerkjennes også barnas rett til å være ubestemte og ikke-deltakende i beslutningsprosesser. Medvirkning forutsetter gjensidig respekt og anerkjennelse i likeverdige relasjoner.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

I dette emnet skal studenten gjennomføre en 10 uker lang praksisperiode med et faglig prosjektarbeid som skal resultere i en fordypningsoppgave. Studenten skal i begynnelsen av praksisperioden utforme 8 personlige læringsmål som skal knyttes opp mot læringsutbyttebeskrivelsene.

Studietimer:
500
Innsendinger:
6
Studiepoeng:
20 poeng

Søknadsperiode for studiestart våren 2023

Opptaksperiode:
1.november – 6. januar – med tilbud om studieplass fra 10. januar.

Ved ledige studieplasser etter 10.januar, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.februar. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Studiestart: 1.februar

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Det anbefales minimum ett års yrkeserfaring.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.
   

Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper og nettilgang.

Om du mener å ha tatt tilsvarende emner tidligere i annen fagskoleutdanning kan dette gi grunnlag for godskriving av enkelte emner. Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnet på nytt.

Da fyller du ut dette skjemaet, legger ved dokumentasjonen som beskrives i skjemaet, og laster opp dette sammen med annen dokumentasjon i søknadsprosessen. Vi behandler da dette sammen med øvrig søknad.

Kunnskap

 • har kunnskap om de yngste barna (0-3 år) i barnehagen og kjennskap til aktuelle begreper og teorier innenfor pedagogikk, sosiologi, psykologi og etikk.
 • har kunnskap om kommunikasjon, pedagogiske og didaktiske metoder, prosesser og verktøy som kan bidra til å fremme lek, læring og danning hos de yngste barna.
 • har kunnskap om de yngste barnas væremåter og uttrykksformer, om barns utvikling og hvordan omsorg, tilknytning og relasjoner har betydning for barns trivsel i barnehagen.
 • har innsikt i FNs barnekonvensjon, norske lover med forskrifter, rammeplan for barnehager og andre styringsdokumenter innenfor oppvekstsektoren som gjelder for de yngste barna.
 • har kjennskap til ulike virksomheter innen oppvekstsektoren og organiseringen av disse.
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap med fokus på de yngste barnas trygghet, trivsel og utvikling i barnehage som grunnlag for utvikling innenfor eget fagområde.
 • forstår oppvekstsektorens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv.

Ferdighet

 • kan anvende sin faglige kunnskap om de yngste barnas (0-3 år) utvikling, sosiale behov og kompetanser
 • kan anvende sin faglige kompetanse i møte med barn, personale og foreldre i likeverdige samspill med fokus på medvirkning og anerkjennende relasjonsbygging
 • kan bidra i planlegging og gjennomføring av leke- og læringsaktiviteter i samarbeid med annet fagpersonell ved hjelp av ulike pedagogiske og didaktiske metoder og arbeidsformer
 • kan finne informasjon og aktuelt fagstoff som er relevant i yrkesfaglige problemstillinger knyttet til arbeidet med de yngste barna
 • kan kartlegge og identifisere faglige problemstillinger og behov for tiltak i forhold til de yngste barna i barnehagen, samt vurdere og iverksette eventuelle tiltak/aktiviteter

Generell kompetanse

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som taushets- og opplysningsplikten og personvern og reflektere over egen praksis i arbeid med de yngste barna og deres foreldre.
 • kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer i arbeid med de yngste barna.
 • har utviklet en etisk grunnholdning i arbeid med de yngste barna som kommer til uttrykk gjennom ivaretagelsen av integritet, brukermedvirkning, åpenhet, fortrolighet og taushetsplikt, samt ved å bidra til et anerkjennende og jevnbyrdig samarbeid på egen arbeidsplass og med foreldre.
 • kan utføre arbeidet, slik at det dekker sosiale behov og fremmer trivsel, lek og læring til beste for enkeltbarn og barnegruppen.
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og andre yrkesgrupper, for å utveksle kunnskaper og erfaringer om lek, kompetanser, sosiale behov og helhetlig utvikling hos de yngste barna i barnehagen.
 • kan utvikle arbeidsmåter og kommunisere med fagfeller og foreldre, i samsvar med etiske prinsipper, som fremmer sosiale behov, kompetanse og utvikling hos de yngste barna.

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet.  
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for studenten. Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt undersøke med egen arbeidsplass.

Emne 1 til emne 4 avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen med varighet over 2 døgn. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet. Emne 5, som inneholder praksis, avsluttes med innlevering av fordypningsoppgave.

Alle arbeidskrav må være fullført og godkjent innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen.

Velg din studieretning på Akademika sine nettsider, så får du liste over bøkene, og mulighet til å kjøpe de derfra.

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.