For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Studentvelferd og -plikter

Vi i Medlearn er veldig opptatt av at våre studenter skal ha en god opplevelse av studiene hos oss, og at de er med og påvirker studietilbudet gjennom sine meninger. Vi ønsker studenter som tar sin tildelte studieplass på alvor, og vi følger derfor opp studentene underveis, og sørger for at flest mulig kommer seg gjennom.

Alle rettigheter og plikter knyttet til studiehverdagen reguleres i våre studiebestemmelser og lokale forskrifter. Våre lokale forskrifter bygger på regelverket i fagskoleloven med tilhørende forskrifter.

Noen viktige områder beskrives nærmere under.
 

Studentdemokrati

Våre studenter ytrer sine meninger gjennom deltagelse i ulike fora som styre, klagenemnd, faglig råd og studentråd. I tillegg via ulike undersøkelser, evalueringer av emnene og gjennom diskusjonsforumene.
Studentrådet hos Medlearn består av studentrepresentanter i styret og tillitsvalgte fra de ulike studieretningene. Studentrådet er synlig og tilgjengelig for medstudenter som ønsker å snakke med noen om forhold som angår studiehverdagen. Dette kan være forhold knyttet til studentvelferd og medvirkning.
Kontaktpunktene til studentrådet ligger lett tilgjengelig i lærings- og kommunikasjonsplattformene.

Studentombud

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som skal gi upartisk og juridisk veiledning i saker som er knyttet til studiesituasjonen. Dette kan dreie seg om spørsmål om rettigheter og plikter du har som student.

Studentombudet er en nøytral part ved møter mellom deg og institusjonen.

Studentombudet utøver sitt virke etter følgende mandat.

Ombudet har taushetsplikt. Det er helt uforpliktende og kostnadsfritt å ta kontakt.

Kontaktinformasjon til studentombudet:

Bernt Torp
E-post: bernt@kutube.no
Mobil: 91511620

Skikkethetsvurdering

Fagskolene skal i henhold til fagskoleforskriften kapittel 5, § 26 foreta skikkethetsvurdering av studenter som gjennom sin utdanning eller fremtidig yrkesutøvelse er i kontakt med barn, unge og voksne som er i sårbare posisjoner.

Medlearn foretar skikkethetsvurdering i alle sine fagskoleutdanninger.

En skikkethetsvurdering avdekker om studenten er i stand til å kunne utøve yrket. Man er ikke skikket til å utøve yrket hvis man kan utgjøre en mulig fare (psykisk og fysisk helse, rettigheter og sikkerhet) for sårbare grupper studenten kan komme til å møte.

Skikkethetsvurderingen skjer gjennom hele studieløpet, og foregår både gjennom det teoretiske innholdet, undervisningen, og i samhandling med medstudenter, lærere og andre.

Oppstår det tvil om skikketheten til en av våre studenter, fylles følgende skjema ut, og sendes til oss:

For mer informasjon om saksgang i skikkethetssaker og særskilt skikkethetsvurdering, se følgende vedlegg:

Oppfølging av progresjon

Medlearn strekker seg langt for å få flest mulig studenter gjennom studieløpet. Studenter som blir liggende etter, følges opp og tilbys alternativer. Tilpasninger av studieløpet forutsetter at studenten tar kontakt eller responderer på vår oppfølging. Studenter som ikke logger inn innen 3 uker etter studietilgang, eller ikke har kommet i gang etter 3 måneder, mottar varsel om at de kan miste studieplassen.