Innustrasjonsfoto alderspsykiatri og demensomsorg

Demensomsorg og alderspsykiatri

Studiepoeng 60
Lånekassegodkjent
Studietid 24 mnd
Innsendinger 24
Fakta
Søknadsperiode

Opptak for høsten er nå stengt. Vi åpner opp for våropptak 1. november 2020. 

Vi har begrenset antall studieplasser.
Kvalifiserte søkere vil bli poengberegnet, og søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum.
Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Gå til «Opptakskrav» for mer informasjon om hva som skal vedlegges søknaden.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 • Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøveFyll også ut skjema for vurdering av realkompetanse, som du finner i bestillingsløpet eller her.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 • Kunnskap: Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.
 • Ferdigheter: Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.
 • Generell kompetanse: Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

Finansiering

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Selve studiet og eksamensavlegging er derfor kostnadsfritt.

Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt ta opp med egen arbeidsplass.

 

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 mnd. før eksamensdato.

Pris eksamen

 • 5 eksamener á kr 0,-
Bokliste
Digitale løsninger i studiet

For gjennomføringen av studiet tar studentene i bruk nettskolen Linki

I tillegg benyttes Differ som kommunikasjonskanal i alle våre helsefagskoler.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Demensomsorg og alderspsykiatri

Beskrivelse

En fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri, gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Du tilegner deg kunnskap om organisering, planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser.

Fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri er akkreditert av NOKUT, gir 60 studiepoeng og oppnådd fagskolegrad. I siste del av utdanningen gjennomføres en 10 ukers (350 timer) obligatorisk praksisperiode, som avsluttes med levering av fordypningsoppgave.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med en styrt progresjon og foregår via nettstudier.

NB! Når du har fått tildelt studieplass må gyldig politiattest, jf. § 27 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning innhentes innen en måned. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder ved mottak.

Emner
Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1: Arbeidsmåter i helse- og sosialfag

 • Aktiv læring og studieteknikk
 • Teori- og erfaringsbasert kunnskapsutvikling og refleksjon
 • Helse- og sosialfagenes historie og utvikling
 • Hvordan verdier styrer praktisk handling
 • Etiske prinsipper, teorier og dilemmaer
 • Yrkesetikk

Modul 2: Stats- og kommunalkunnskap. Helse- og sosialpolitikk

 • Samfunnets og velferdsstatens utvikling, helse- og sosialpolitiske prioriteringer
 • Aktuelt lovverk
 • Økonomi og finansiering

Modul 3: Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjonsteori
 • Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon
 • Utviklingsteorier og livsløpet
 • Roller, makt og avmakt
 • Stress og kriser
Demens og demensomsorg

Emnet har fire studieenheter med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1: Demens og kognitiv svikt

 • Demens, innføring og oversikt
 • Forebygging, familiær opphopning og disponerende faktorer
 • Kognitiv svikt og demens

Modul 2: Ulike typer demens

 • Alzheimers sykdom
 • Frontotemporallappsdemens
 • Vaskulær demens
 • Andre typer demens
 • Yngre personer med demens
 • Personer med utviklingshemning og demens
 • Demens hos personer med samisk bakgrunn
 • Demens og demenssykdom

Modul 3: Utredning og samarbeid

 • Utredning og diagnostisering
 • Demensteam
 • Tverrfaglig samarbeid og samarbeid med pårørende

Modul 4: Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjon med mennesker med demenssykdom
 • Personsentrert og jeg – støttende omsorg
 • Hverdagssituasjoner og mestring
Alderspsykiatri

Emnet har fire studieenheter med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1: Alderspsykiatrisk utredning, delirium og psykoser

 • Utvikling av alderspsykiatri og definisjon av fagfeltet
 • Alderspsykiatrisk utredning
 • Delirium
 • Psykoser hos eldre

Modul 2: Atferdsmessige og psykiatriske symptomer ved demens (APSD)

 • Atferdsmessige og psykiatriske symptomer ved demens (APSD)
 • Hvordan forebygge og moderere utfordrende atferd?
 • Seksualitet
 • Angst
 • Depresjon

Modul 3: Grunnleggende fysiske behov

 • Ernæring
 • Munn- og tannpleie
 • Søvn

Modul 4: Alkohol- og legemiddelmisbruk og selvmord

 • Alkohol- og legemiddelmisbruk
 • Selvmord- og selvmordsforsøk
Pasient og samfunn

Emnet har fire studieenheter med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1: Samfunnsperspektiv

 • Personer med demens, dagens situasjon og fremtidige utfordringer
 • Organisering av tjenester

Modul 2: Etikk, jus og dokumentasjon

 • Etiske utfordringer innen alderspsykiatrisk omsorgsarbeid
 • Samtykke og samtykkekompetanse
 • Bruk av tvang etter Pasientrettighetsloven, kapittel 4A
 • Dokumentasjon

Modul 3: Fysisk miljø og tilrettelegging

 • Fysisk miljø
 • Handlingssvikt, tilrettelegging og hverdagsrehabilitering
 • Hjelpemidler og velferdsteknologi

Modul 4: Samarbeid med pårørende

 • Hvem er de pårørende?
 • Hvordan er det å være pårørende?
 • Hvordan gi støtte og omsorg til pårørende?
Praksisstudier og fordypningsoppgave Demensomsorg og alderspsykiatri

Emne 5 skiller seg fra de andre emnene. I dette emnet er det 10 uker med praksisstudier. I praksisstudiet skal studenten arbeide med pasienter som har demens eller andre alderspsykiatriske lidelser. Videre skal studenten samhandle og samarbeide med andre tjenesteytere og pårørende.

Fordypningsoppgaven er sentral i emnet. Studenten må velge et tema og formulere en faglig problemstilling. Tema for fordypningsoppgaven må være relatert til noe av det faglige innholdet i fagskoleutdanningen og til utfordringer med pasienter på det aktuelle praksisstedet.

Fordypningsoppgaven er eksamen. Denne påbegynnes i praksisperioden, men leveres etter praksisperiodens slutt, og når alle innsendinger er bestått.

Opptak for høst er nå stengt.