Fagskole i psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid

Studiepoeng 60
Lånekassegodkjent
Studietid 24 mnd
Innsendinger 23
Fakta
Studiestart

Neste studiestart: februar 2020.

 

Søknadsperiode

Søknadsperiode: mer info kommer snart.

Vi har begrenset antall plasser og disse tildeles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt. Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Følgende dokumentasjon må vedlegges din søknad:

1. Relevante fagbrev innen helse og/eller autorisasjon som helsepersonell eller

dokumentert fem års relevant arbeidserfaring tilsvarende 100 % stilling (se eget skjema for utfylling av realkompetanse i bestillingsløpet)

Og

2. Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå.

3. Motivasjonsbrev

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 • Kunnskap: Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.
 • Ferdigheter: Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.
 • Generell kompetanse: Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.

Studieplan Psykisk helsearbeid

Finansiering

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått utdanningsprogram i helse- og sosialfag for videregående opplæring og/eller autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven.
 • Utdanningen er spesielt utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere
 • Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 mnd før eksamensdato.

Pris eksamen

 • 5 eksamener á kr 0,-
Bokliste
Digitale løsninger i studiet

For gjennomføringen av studiet tar studentene i bruk nettskolen Linki.

I tillegg benyttes Differ som kommunikasjonskanal i alle våre helsefagskoler.

 

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Psykisk Helsearbeid

Beskrivelse

Opptak for høsten er nå stengt. Men følg med på nettsiden vår for oppdatert informasjon om opptak og oppstart av studiet til våren 2020. 

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske plager og lidelser. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pasienter.

Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og gir 60 studiepoeng. Utdanningen krever 10 ukers (350 timer) praksis og avsluttes med en obligatorisk fordypningsoppgave.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Om søknadsprosessen:

Vi har begrenset antall plasser og søknadene behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt. Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Gå til «Søk nå» for å sende din søknad i dag. Pass på at du sammen med din bestilling laster opp relevant dokumentasjon, samt motivasjonsbrev for å vurderes til opptak.

NB! Etter opptak på studiet, vil du måtte innhente gyldig politiattest jf. § 27 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder.

Emner
Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1: Arbeidsmåter i helse- og sosialfag

 • Aktiv læring og studieteknikk
 • Teori- og erfaringsbasert kunnskapsutvikling og refleksjon
 • Helse- og sosialfagenes historie og utvikling
 • Hvordan verdier styrer praktisk handling
 • Etiske prinsipper, teorier og dilemmaer
 • Yrkesetikk

 

Modul 2: Stats- og kommunalkunnskap. Helse- og sosialpolitikk

 • Samfunnets og velferdsstatens utvikling, helse- og sosialpolitiske prioriteringer
 • Aktuelt lovverk
 • Økonomi og finansiering

Modul 3: Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjonsteori
 • Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon
 • Utviklingsteorier og livsløpet
 • Roller, makt og avmakt
 • Stress og kriser
Grunnlagstenkning og lovverk

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver.

Modul 1: Grunnlagstenkning

 • Psykiatriens historie
 • Normalitet og avvik
 • Ulike forståelsesmodeller for psykiske lidelser
 • Brukermedvirkning og empowerment
 • Mestringsperspektiver og hverdagsrehabilitering
 • Pårørende og brukerperspektivet

Modul 2: Lovverk og organisering av psykisk helsevern

 • Lov om psykisk helsevern
 • Oppbygningen av den psykiske helsetjenesten
 • Samtykke og samtykkekompetanse (Kapittel 4 i Pasient- og brukerrettighetsloven)

Modul 3: Rettigheter, tvang og etikk

 • Pasientens rettsikkerhet (Pasientrettighetsloven)
 • Bruk av tvang og Kapittel 4A (Pasient- og brukerrettighetsloven)
Psykiske lidelser, behandling og tiltak

Emnet har fire moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1: Psykiske lidelser og symptomer

 • Om diagnoser
 • Psykoser
 • Stemningslidelser
 • Nevrotiske og belastningsorienterte lidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Organiske psykiske lidelser (alderspsykiatri og demens)
 • Psykiske lidelser hos psykisk utviklingshemmede
 • Selvmord og selvmordsforsøk

Modul 2: Rus

 • Rusmiddelproblemer
 • Forebygging av rusmisbruk
 • Rehabilitering av rusmisbrukere
 • Dobbeltdiagnoser, rus og alvorlig psykisk lidelse

Modul 3: Barn og unge. Kriser og traumer/PTSD

 • Psykiske lidelser og psykososiale problemer hos ban og unge
 • Barn av alvorlig psykisk syke foreldre
 • Kriser og traumer/PTSD

Modul 4: Behandling og planverktøy

 • Brukermedvirkning
 • Kartlegging og planverktøy
 • Miljøterapi
 • Rehabilitering og brukerstyrte tjenester
 • Utdanning, arbeid og bolig
 • Forebyggende psykisk helsearbeid
 • Medisinsk behandling
Kommunikasjon, samarbeid og relasjon

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1: Kommunikasjon

 • Å møte mennesker med psykiske lidelser
 • Støttende og innsiktsrettede samtaler
 • Kommunikasjonsvansker

Modul 2: Samarbeid og veiledning

 • Samarbeid, veiledning og rådgivning
 • Samarbeid på tvers av yrkesgrenser

Modul 3: Relasjonskompetanse

 • Relasjon mellom fagutøver, pasient og pårørende
 • Etablering, opprettholdelse og avslutning av en relasjon
 • Egne reaksjoner
Praksisstudier og fordypningsoppgave Psykisk helsearbeid

Emne 5 skiller seg fra de andre emnene. I dette emnet er det 10 uker med praksisstudier

Fordypningsoppgaven er sentral i emnet. Studenten må velge et tema og formulere en faglig problemstilling. Tema for fordypningsoppgaven må være relatert til noe av det faglige innholdet i fagskoleutdanningen og til utfordringer med pasienter på det aktuelle praksisstedet.

Fordypningsoppgaven er eksamen. Denne påbegynnes i praksisperioden, men leveres etter praksisperiodens slutt, og når alle innsendinger er bestått.

Studiet er foreløpig ikke åpent for opptak.