Velferdsteknologi

Studiepoeng 30
Lånekassegodkjent
Studietid 12 mnd
Innsendinger 3
Fakta
Studiestart

Neste studiestart: februar 2020

Søknadsperiode

Søknadsperiode: mer info kommer snart.

Vi har begrenset antall plasser og disse tildeles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt. Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Følgende dokumentasjon må vedlegges din søknad:

1. Relevante fagbrev innen helse og/eller autorisasjon som helsepersonell eller

dokumentert fem års relevant arbeidserfaring tilsvarende 100 % stilling (se eget skjema for utfylling av realkompetanse i bestillingsløpet)

Og

2. Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå.

3. Motivasjonsbrev

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 • Kunnskap: Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.
 • Ferdigheter: Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.
 • Generell kompetanse: Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.

Studieplan Velferdsteknologi

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått utdanningsprogram i helse- og sosialfag for videregående opplæring og autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven.
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 • Utdanningen kan også være aktuell for høyskoleutdannede innen helse- og sosialfag som for eksempel ergoterapeuter, vernepleiere, fysioterapeuter og sykepleiere
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
Finansiering

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Du har også muligheten til å søke lån fra Lånekassen.

 

Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

Pris eksamen

 • 3 eksamener á kr 0,-
Bokliste
Digitale løsninger i studiet

For gjennomføringen av studiet tar studentene i bruk nettskolen Linki.

I tillegg benyttes Differ som kommunikasjonskanal i alle våre helsefagskoler.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Velferdsteknologi

Beskrivelse

Opptak for høsten er nå stengt. Men følg med på nettsiden vår for oppdatert informasjon om opptak og oppstart av studiet til våren 2020. 

Velferdsteknologi gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet.

Studiet passer for deg som ønsker ny, spennende og etterspurt kompetanse. Studiets hovedmål er å gi helsepersonell ettertraktet spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan blant annet bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for nedsatt funksjonsevne.

Fagskoleutdanning i velferdsteknologi er godkjent av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Utdanningen har hovedopptak til høsten. I noen fylker vil det også være mulighet for oppstart til våren. Utdanningen er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Om søknadsprosessen:

Vi har begrenset antall plasser og søknadene behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt. Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Gå til «Søk nå» for å sende din søknad i dag. Pass på at du sammen med din bestilling laster opp relevant dokumentasjon, samt motivasjonsbrev for å vurderes til opptak.

Emner
Innføring i velferdsteknologi

Emnet har fire moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1: Hva er velferdsteknologi?

 • Velferdsteknologi – en begrepsavklaring
 • Velferdsteknologi og andre begreper

Modul 2: Den samfunnsmessige konteksten for velferdsteknologi

 • En aldrende befolkning og press på helse- og omsorgstjenester
 • Behov for «innovasjon i helse/omsorg» – nye tjenester
 • Status i Norge i dag
 • Velferdsteknologien i en internasjonal kontekst

Modul 3: Velferdsteknologi og tjenester

 • Velferdsteknologi og pasienter/brukere
 • Velferdsteknologi og pårørendes rolle
 • Velferdsteknologi og konsekvenser for yrkes/fagutøvelsen

Modul 4: Etikk og lovverk

 • Velferdsteknologi: overvåking eller trygghet?
 • Den faglige/skjønnsmessige vurderingen: Om å etablere gode rutiner
 • Informert samtykke kreves
 • Relevante lover
 • Hvem kan ta avgjørelsen?
 • Om å «motsette seg» tiltaket
Velferdsteknologi - kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten

Emnet har tre moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1: Velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenestene

 • Velferdsteknologi og individuelle behov
 • Velferdsteknologi – Samhandling
 • Velferdsteknologi og pårørendes rolle

Modul 2: Velferdsteknologi i kommunale tjenester

 • Primære målgrupper for velferdsteknologien
 • GPS lokaliseringsteknologi
 • Elektronisk medisineringsstøtte
 • Automatiserte alarmer og varsling
 • Velferdsteknologiske løsninger på sykehjem/omsorgsbolig

Modul 3: Velferdsteknologi og spesialisthelsetjenesten

 • Telemonitorering av kronisk syke
 • Videokonferanse
Velferdsteknologi - verdier, etikk og juss

Emnet har tre moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1: Prinsipper og lovverk

 • Frivillighetsprinsippet
 • Samtykke og samtykkekompetanse
 • Hjemmel i lov – lovverk som regulerer bruk av velferdsteknologiske løsninger

Modul 2: Det faglige skjønnet – krav om faglig forsvarlige tjenester

 • Faglig skjønn
 • Er et velferdsteknologitiltak faglig forsvarlig?

Modul 3: Etikk og verdier

 • Etiske vurderinger
 • Velferdsteknologien og overordnede verdier

Studiet er foreløpig ikke åpent for opptak.

Jeg valgte å studere Velferdsteknologi fordi jeg kunne legge opp studiene slik at de passet inn i min hverdag. Underveis fikk jeg veldig god veiledning og tilbakemelding på hvordan jeg kunne gjøre oppgavene. Dette gav absolutt mersmak, og jeg ønsket å studere mer for å få enda mer spisskompetanse og kunnskap. Derfor valgte jeg å starte på fagskoleutdanningen, Psykisk helsearbeid, dette året og synes utdanningen er veldig spennende.

Kjersti, Velferdsteknologi