For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Hverdagsrehabilitering

Studiepoeng
30
Studietid
12 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
7 innsendinger
Fagperson smiler til eldre person

Kunnskap om Hverdagsrehabilitering er etterspurt. Studiet passer for deg som ønsker å utfordre deg selv og som ønsker å se på den tradisjonelle hjelperrollen i et nytt og spennende perspektiv. 

Det er fokus på en rekke relevante ferdigheter om hverdagsrehabilitering som teoretisk konstruksjon, om ulike verktøy som er utarbeidet og som kan benyttes i praksis, uten å være i kontakt med pasienter eller brukere. Utdanningens hovedmål, er å utdanne yrkesutøvere som har kunnskap om hverdagsrehabilitering som både et tankesett og en arbeidsform.

Studiet passer for deg som jobber i helse- og omsorgsektoren og som ønsker å styrke din kompetanse i Hverdagsrehabilitering. Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir 30 studiepoeng.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Emnet gir en innføring i hva som kjennetegner hverdagsrehabilitering. Hvem som bør få tilbud om hverdagsrehabilitering, og hvorfor de bør få tilbudet.

Sentralt er faktorer som gjør det mulig for den syke og/eller eldre å fortsatt leve et aktivt liv.  Hvordan helsen påvirker muligheten til å mestre og fungere i et hverdagsliv, og på hvilken måte roller og rutiner kan støtte hverdagslivets aktiviteter.

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet omfatter verktøy og ideer som kan benyttes i praksis, uten å være i kontakt med pasienter eller brukere. Presentasjon av ulike kartleggingsverktøy, veiledningsteori og motiverende intervju.

Fokus er på identifisering av behov hos den enkelte bruker/pasient gjennom kartlegging og hva som utløser ressurser hos den enkelte bruker.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet setter hverdagsrehabilitering inn i en større sammenheng og viser hvordan tjenester og tilbud i samfunnet kan hjelpe den enkelte til å fremme hverdagsrehabiliteringen, samt hvilke utfordringer det kan ha for den enkelte kommune.

Videre behandles temaet velferdsteknologi og på hvilken måte teknologien og samhandlingen kan fremme og understøtte hverdagsmestring.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2023

Opptaksrunde 1:
1.april – 15.juni – med tilbud om studieplass den påfølgende uken.

Opptaksrunde 2 (suppleringsopptak):
15. juni- 10. august – med tilbud om studieplass den påfølgende uken.

Ved ledige studieplasser etter 10.august, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Studiestart: 1.september

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Kunnskap

 • Studenten har kunnskap om begreper, praktiske verktøy for kartlegging, prinsipper for veiledning og kommunikasjons- og motivasjonsteorier og helseutfordringer knyttet til aktiviteter og deltakelse i hverdagsrehabilitering
 • Studenten har innsikt i relevante bestemmelser i lover og forskrifter som har særlig betydning for brukere, pårørende og yrkesutøvere, med vekt på å sikre individuelt tilpasset rehabilitering
 • Studenten har kunnskap om organiseringen av helse- og omsorgstjenestene, om roller, rutiner og aktiviteter som er aktuelle i hverdagsrehabilitering og kjennskap til hvor og når hverdagsrehabilitering kan anvendes
 • Studenten kan oppdatere sin kunnskap om hverdagsrehabilitering gjennom faglitteratur og fra digitale plattformer
 • Studenten har forståelse for hvordan hverdagsrehabilitering kan bidra til økt livskvalitet for bruker og pårørende, samt bedre ressursutnyttelse innen helse- og omsorgssektoren

Ferdighet

 • Studenten kan anvende kunnskap om hverdagsrehabilitering og helseutfordringer hos brukere, gjennom å beskrive og forklare planlegging og utøvelse av helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Studenten kan gjøre rede for at hverdagsrehabilitering inkluderer en holdnings- og kulturendring med vekt på mestring i hverdagen, samt tett tverrfaglig samarbeid
 • Studenten kan beskrive og forklare ulike faglige verktøy for å få til en brukerorientert hverdagsrehabilitering som kartlegging, kommunikasjon- og veiledning og motiverende intervju
 • Studenten kan finne relevant informasjonen og fagstoff om hverdagsrehabilitering som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling
 • Studenten kan identifisere faglige problemstillinger og etiske dilemmaer rundt hverdagsrehabilitering

Generell kompetanse

 • Studenten har forståelse for faglige etiske utfordringer og prinsipper knyttet til hverdagsrehabilitering
 • Studenten har utviklet en etisk grunnholdning som har brukeres behov og muligheter i sentrum og stimulerer til brukermedvirkningen i samhandling med bruker, pårørende og fagpersoner
 • Studenten har utviklet god evne til egenrefleksjon og innsikt i hvordan egne kunnskaper og holdninger påvirker andre
 • Studenten har forståelse for menneskers individuelle behov, praktiske verktøy og begreper knyttet til hverdagsrehabilitering
 • Studenten har forståelse for viktigheten av tverrfaglig samarbeid og kan ta ansvar for å bygge gode relasjoner med fagfeller, på fellesfaglig og tverrfaglig plan
 • Studenten har utviklet en omsorgsforståelse som grunnlag for kommunikasjon, samhandling, og aktiviteter som stimulerer pasientens egne ressurser

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Studiet er en videreutdanning for fagarbeidere innen helsefag.

Denne fagskoleutdanningen gir helsepersonell oppdatert og spesialisert kunnskap om hverdagsrehabilitering både som tankesett og som en arbeidsform. Kunnskap om ulike kartleggingsverktøy, organiseringen og iverksettingen av tiltak hos eldre med behov for rehabilitering, er en aktuell og etterspurt kompetanse i hjemmebaserte tjenester og ved ulike helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, og omsorgsboliger.

Fullført studium gir vitnemål på 30 studiepoeng.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Du melder deg opp til eksamen via Min side. Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Pris eksamen

 • 3 eksamener á kr 0,-

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen.

Velg din studieretning på Akademika sine nettsider, så får du liste over bøkene, og mulighet til å kjøpe de derfra.

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.