For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Kreftomsorg og lindrende pleie 60 stp

Studiepoeng
60
Studietid
24 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
14 innsendinger
Bildet viser hendene til en person som øver på å gå

Fagskoleutdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie gir deg ettertraktet spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom og i møte med pasienter i livets siste fase.

Hvem passer nettstudiet for?
Målet med fagskolen er at du skal bli en reflektert yrkesutøver med høy yrkesetisk standard som utøver lindrende omsorg og rehabilitering. Etter endt utdanning vil du også kunne planlegge, organisere og iverksette tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos mennesker som er kreftsyke.

Hvordan er studiehverdagen?
Fagskolen er lagt opp som en deltidsutdanning med styrt progresjon. Alt foregår via nettstudier, slik at du kan studere hvor som helst, tilpasset din hverdag.

NOKUT-akkreditert
Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT, gir vitnemål på 60 studiepoeng, og oppnådd fagskolegrad. 

Relatert utdanning

Dersom du ønsker å gå et kortere løp, eller er usikker på om du vil forplikte deg for to år, kan du starte med Kreftomsorg og lindrende pleie 30 stp. Denne fagskolen gjennomføres på 12 måneder, gir 30 studiepoeng og inneholder emner fra fagskolen Kreftomsorg og lindrende pleie 60 stp.

Emnet har fire moduler med tilhørende innsendinger:

Modul 1. Å få en kreftdiagnose
Modul 2. Kreftsykdommer
Modul 3. Konsekvenser av sykdom og behandling
Modul 4. Kreftforebyggende arbeid

Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1. Rehabilitering og habilitering
Modul 2. Deltakere i rehabiliteringsprosessen
Modul 3. Samfunnets tilbud og ressurser

Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har fire moduler med tilhørende innsendinger:

Modul 1. Smerte- og symptomlindring
Modul 2. Lindring og velvære
Modul 3. Kommunikasjon
Modul 4. Lindrende omsorg i et samfunnsperspektiv

Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1 Arbeidsmåter i helse- og sosialfag
Modul 2 Lovverk, stats- og kommunalkunnskap
Modul 3 Kommunikasjon og samhandling

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emne 5 er delt i to moduler som henger nøye sammen. Målet er å knytte teori til praksis, og reflektere over hva ny kunnskap har å si for egen arbeidshverdag og yrkesutøvelse.

I den første modulen skal du vurdere din egen praksis i forhold til temaene som er gjennomgått i de tidligere emnene i utdanningen. Du skal ta utgangspunkt i egen arbeidserfaring og yrkesutøvelse.

I den andre modulen skal du skrive en fordypningsoppgave som henger sammen med refleksjoner gjort i modul 1.

Fordypningsoppgaven leveres inn som en siste avsluttende eksamen i utdanningen.

Innsendinger:
5
Studiepoeng:
20 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2024

Opptaksperiode:
10.april – 10.juni – med tilbud om studieplass de påfølgende dagene.

Suppleringsopptak:
Fra 10.juni, og frem til studieplassene er fylt.

Tilgang til læringsplattform: 20.august
Studiestart: 2.september

Ved ledige studieplasser etter studiestart, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og oppvekstfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 • Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Relevant realkompetanse (arbeidserfaring, utdanning, kurs) som vil bli vurdert opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen.

 • Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.
 • Du melder deg opp til eksamen via Min side.
 • Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
 • Eksamen er kostnadsfritt.
 • Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Om du mener å ha tatt tilsvarende emner tidligere i annen fagskoleutdanning kan dette gi grunnlag for godskriving av enkelte emner. Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnet på nytt.

Har du fullført utdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie 30 stp hos oss tidligere?
Da kan du få godskriving for 3 av 5 emner, og trenger kun å fullføre de resterende emnene i utdanningen for å få vitnemål på 60 studiepoeng og oppnådd fagskolegrad.

Du søker om godskriving ved å fylle ut dette skjemaet, legge ved dokumentasjonen som beskrives i skjemaet, og laste opp dette sammen med annen dokumentasjon i søknadsprosessen. Vi behandler da dette sammen med øvrig søknad.

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg en rekke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

For mer informasjon om de overordnede og emnespesifikke læringsutbyttene, se studieplanen her.

Studiet er en videreutdanning for fagarbeidere innen helsefag.

Denne fagskoleutdanningen gir helsepersonell oppdatert og spesialisert kunnskap innen kreftomsorg og lindrende pleie. Kunnskap om rehabilitering, planlegging og iverksetting av tiltak hos mennesker som er kreftsyke eller som er i behov av lindrende omsorg, er en aktuell og etterspurt kompetanse ved ulike helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester.

Fullført studium gir vitnemål på 60 studiepoeng og fagskolegrad.

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.

 

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen. Vent med å kjøpe bøker til du har blitt tatt opp som student. 

Du kan kjøpe bøkene du trenger via Akademika sine nettsider.