For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Kvalitetsarbeid i SFO

Studiepoeng
60
Studietid
24 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
12 innsendinger
Smilende barn løper ute i høstfarger

Ønsker du å lære mer om inkludering, lek, relasjoner i SFO? Da vil fagskoleutdanningen Kvalitetsarbeid i SFO passe for deg.

Høsten 2021 fikk SFO sin første nasjonale rammeplan, og det er på høy tid at det viktige arbeidet som utføres på SFO hver dag endelig anerkjennes. Det har vært få tilbud om kompetanseheving i denne viktige sektoren, men nå skjer det endelig mye spennende. 

Hvem passer nettstudiet for?

Utdanningen passer for deg som er utdannet barne- og ungdomsarbeider eller har lang erfaring fra arbeid på SFO.

Hva lærer du?

Målet er å tilby ansatte som jobber i SFO oppdatert og ny kunnskap, samt motivasjon i det viktige arbeidet som utføres hver dag i hele Norge. Barnegruppene er sammensatt, med mange forskjellige behov. For å ivareta alle barn på best mulig måte, er det helt sentralt at de har faglig kompetente voksne rundt seg. 

Denne utdanningen vil bidra til økt kvalitet på tjenesten og bidra til at alle SFO-barn får varierte dager preget av fellesskap, vennskap og gode opplevelser. 

Hvordan er studiehverdagen?

Alle våre studier tilbys på deltid for å muliggjøre videreutdanning ved siden av jobb. Utdanningene tilbys primært som nettundervisning med personlig oppfølging av deg som student. Webinarer og digitale løsninger for fellesskap mellom studentene er viktige elementer i studieløpet.

Her er fokuset på hvordan vi må jobbe for å få et trygt og godt miljø som sikrer inkludering, demokrati og fellesskap.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

I dette emnet er lederrollen, samarbeid med eksterne og planlegging av pedagogisk arbeid sentralt.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

I dette emnet går vi i dybden på betydningen av gode relasjoner, lek og lekens betydning i barnas liv, samt at vi ser på læringsbegrepet i SFO kontekst. 

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

I dette emnet ser vi på hvordan vi kan bruke digitale verktøy på en kreativ og leken måte, og reflekterer rundt hvordan det er å vokse opp i dagens digitale verden. Vi vil også gå mer i dybden på hvordan barn påvirkes av sosiale medier og hvordan vi kan få et konstruktivt og nyttig syn på blant annet gaming, som er en viktig del av mange barns oppvekst.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

i dette emnet er barn med særskilt behov for tilrettelegging tema. Disse barna utgjør en svært heterogen gruppe, det vil si at mangfoldet blant barn med behov for særskilt tilrettelegging er stort. Hovedfokus vil være på de barna som ikke har, eller har mindre vedtak og går i ordinære SFOer.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Dette emnet handler om språk og språkets betydning. Språket spiller en sentral rolle for vennskapsutvikling fordi språket gjør det mulig å sette seg inn i hverandres opplevelser og intensjoner. Språklige utfordringer kan ha mange forklaringer og å ha forståelse for dette er viktig i arbeidet med barna på SFO.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2023

Opptaksrunde 1:
1.april – 15.juni – med tilbud om studieplass den påfølgende uken.

Opptaksrunde 2 (suppleringsopptak):
15. juni- 10. august – med tilbud om studieplass den påfølgende uken.

Ved ledige studieplasser etter 10.august, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Studiestart: 1.september

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Det anbefales minimum ett års yrkeserfaring.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.
   

Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper og nettilgang.

Om du mener å ha tatt tilsvarende emner tidligere i annen fagskoleutdanning kan dette gi grunnlag for godskriving av enkelte emner. Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnet på nytt.

Da fyller du ut dette skjemaet, legger ved dokumentasjonen som beskrives i skjemaet, og laster opp dette sammen med annen dokumentasjon i søknadsprosessen. Vi behandler da dette sammen med øvrig søknad.

Kunnskap

Studenten: 

 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes i arbeid med barn på SFO
 • har innsikt i lover og forskrifter som regulerer SFO som virksomhet
 • har kunnskap om profesjonell yrkesutøvelse og SFO som virksomhet.
 • kan oppdatere sin kunnskap om hvordan SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn.
 • har kunnskap om SFOs framvekst og historie

forstår SFOs betydning i et samfunns – og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

Studenten: 

 • kan anvende faglig kunnskap og ferdigheter på praktiske og teoretiske problemstillinger i sitt arbeid på SFO
 • kan anvende relevante faglige verktøy og uttrykksformer i sin yrkesutøvelse i SFO.
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for sitt arbeid på SFO
 • kan diskutere egne holdninger samt etiske og faglige problemstillinger forbundet med sin yrkesutøvelse i SFO

Kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger, samt behov for iverksetting av tiltak i sitt arbeid i SFO. 

Generell kompetanse

Studenten: 

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og kan utøve sin praksis i tråd med SFOs styringsdokumenter og gjeldene lover og forskrifter.
 • kan utvikle arbeidsmetoder av relevans for yrkesutøvelsen gjennom aktivt engasjement og deltakelse i SFOs dagligliv. 
 • har utviklet en etisk grunnholdning og kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer i sitt arbeid på SFO.
 • kan bygge relasjoner med foresatte, kollegaer og andre yrkesgrupper, for å utveksle kunnskaper og erfaringer om pedagogisk arbeid, sosiale behov og ivaretakelse hos barn på SFO. 
 • kan utføre arbeidet i SFO i tråd med retningslinjer forankret i styringsdokumenter og oppdatert faglitteratur om barn, barndom og kvalitetsarbeid i SFO.

  For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Hvert emne avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen med varighet over 2 døgn. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Alle arbeidskrav må være fullført og godkjent innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen.

Velg din studieretning på Akademika sine nettsider, så får du liste over bøkene, og mulighet til å kjøpe de derfra.