For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Kvalitetsarbeid i SFO

Studiepoeng
60
Studietid
24 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
13 innsendinger
Barn i skogen med en voksen ansatt

Ønsker du å øke - og formalisere kompetansen din i det viktige arbeidet du utfører på SFO/AKS? Da vil fagskoleutdanningen Kvalitetsarbeid i SFO passe for deg.

Utdanningen dekker sentrale områder fra den nasjonale Rammeplanen for SFO, og består av seks emner.

Her vil du blant annet lære mer om inkludering, ledelse, lek, kreativ bruk av digitale verktøy, språk og hvordan man kan jobbe med barn med behov for særskilt tilrettelegging.

Hvem passer nettstudiet for?

Utdanningen passer for deg som er utdannet barne- og ungdomsarbeider eller har lang erfaring fra arbeid på SFO/AKS.

Hva lærer du?

Målet er å tilby ansatte som jobber i SFO/AKS oppdatert og ny kunnskap, samt motivasjon i det viktige arbeidet som utføres hver dag i hele Norge. Barnegruppene er sammensatt, med mange forskjellige behov. For å ivareta alle barn på best mulig måte, er det helt sentralt at de har faglig kompetente voksne rundt seg. 

Denne utdanningen vil bidra til økt kvalitet på tjenesten og bidra til at alle SFO-barn får varierte dager preget av fellesskap, vennskap og gode opplevelser.
 

NOKUT-akkreditert


Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT, gir vitnemål på 60 studiepoeng, og oppnådd fagskolegrad.

Hvordan er studiehverdagen?

Alle våre studier tilbys på deltid for å muliggjøre videreutdanning ved siden av jobb. Utdanningene tilbys primært som nettundervisning med personlig oppfølging av deg som student. Webinarer og digitale løsninger for fellesskap mellom studentene er viktige elementer i studieløpet.

Kortere utdanning?

Dersom du ønsker å gå et kortere løp, eller er usikker på om du vil forplikte deg for to år, kan du starte med Inkludering, lek og ledelse i SFO 30 stp.
Denne fagskolen gjennomføres på 12 måneder, gir 30 studiepoeng og inneholder emner fra Kvalitetsarbeid i SFO 60 stp.

Her er fokuset på hvordan vi må jobbe for å få et trygt og godt miljø som sikrer inkludering, demokrati og fellesskap.

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

I dette emnet er lederrollen, samarbeid med eksterne og planlegging av pedagogisk arbeid sentralt.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

I dette emnet går vi i dybden på betydningen av gode relasjoner, lek og lekens betydning i barnas liv, samt at vi ser på læringsbegrepet i SFO kontekst. 

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

I dette emnet ser vi på hvordan vi kan bruke digitale verktøy på en kreativ og leken måte, og reflekterer rundt hvordan det er å vokse opp i dagens digitale verden. Vi vil også gå mer i dybden på hvordan barn påvirkes av sosiale medier og hvordan vi kan få et konstruktivt og nyttig syn på blant annet gaming, som er en viktig del av mange barns oppvekst.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

i dette emnet er barn med særskilt behov for tilrettelegging tema. Disse barna utgjør en svært heterogen gruppe, det vil si at mangfoldet blant barn med behov for særskilt tilrettelegging er stort. Hovedfokus vil være på de barna som ikke har, eller har mindre vedtak og går i ordinære SFOer.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Dette emnet handler om språk og språkets betydning. Språket spiller en sentral rolle for vennskapsutvikling fordi språket gjør det mulig å sette seg inn i hverandres opplevelser og intensjoner. Språklige utfordringer kan ha mange forklaringer og å ha forståelse for dette er viktig i arbeidet med barna på SFO.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2024

Opptaksperiode:
10.april – 10.juni – med tilbud om studieplass de påfølgende dagene.

Suppleringsopptak:
Fra 10.juni, og frem til studieplassene er fylt.

Tilgang til læringsplattform: 20.august
Studiestart: 2.september

Ved ledige studieplasser etter studiestart, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Det anbefales minimum ett års yrkeserfaring.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer

Realkompetansevurdering 

 • Relevant realkompetanse (arbeidserfaring, utdanning, kurs) som vil bli vurdert opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.
   

Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper og nettilgang.

Om du mener å ha tatt tilsvarende emner tidligere i annen fagskoleutdanning kan dette gi grunnlag for godskriving av enkelte emner. Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnet på nytt.

Har du fullført utdanningen Inkludering, lek og ledelse i SFO 30 stp eller Språk, tilrettelegging og digital kompetanse i SFO 30 stp hos oss tidligere?

Da kan du få godskriving for 3 av 6 emner, og trenger kun å fullføre de tre resterende emnene i utdanningen for å få vitnemål på 60 studiepoeng og oppnådd fagskolegrad.

Du søker om godskriving ved å fylle ut dette skjemaet, legge ved dokumentasjonen som beskrives i skjemaet, og laste opp dette sammen med annen dokumentasjon i søknadsprosessen. Vi behandler da dette sammen med øvrig søknad.
 

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg en rekke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

For mer informasjon om de overordnede og emnespesifikke læringsutbyttene, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen.

 • Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.
 • Du melder deg opp til eksamen via Min side.
 • Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
 • Eksamen er kostnadsfritt.
 • Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen. Vent med å kjøpe bøker til du har blitt tatt opp som student. 

Du kan kjøpe bøkene du trenger via Akademika sine nettsider.