For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming

Studiepoeng
60
Studietid
24 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
22 innsendinger

En fagskoleutdanning i Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming, gir deg spisskompetanse i arbeid med personer med utviklingshemming. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Du tilegner deg kunnskap om funksjonsevne, diagnoser og miljørettede tiltak, for å kunne ivareta tjenestemottakernes selvbestemmelse og brukermedvirkning.

Utdanningen er akkreditert av NOKUT, gir 60 studiepoeng og oppnådd fagskolegrad.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med en styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Emnet har fire moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1. Etikk og helhetlig menneskesyn
Modul 2. Kommunikasjon i samhandling 
Modul 3. Lover, stats- og kommunalkunnskap
Modul 4. Helse- og sosialsektorens organisering 

Studietimer:
250
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1. Klassifikasjon og funksjonsevne
Modul 2. Diagnoser, syndromer og tilleggslidelser
Modul 3.  Registrerings- og kartleggingsmetoder  

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1. Analytiske perspektiver
Modul 2. Miljørettede tiltak
Modul 3. Relasjonskompetanse

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har fire moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1. Beslutningsstøtte 
Modul 2. Lover og rammebetingelser
Modul 3. Miljøbetingelsers betydning 
Modul 4. Samarbeid med nettverk 

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emne 5 er delt i to moduler som henger nøye sammen. Målet er å knytte teori til praksis, og reflektere over hva ny kunnskap har å si for egen arbeidshverdag og yrkesutøvelse.

I den første modulen skal du vurdere din egen praksis i forhold til temaene som er gjennomgått i de tidligere emnene i utdanningen. Du skal ta utgangspunkt i egen arbeidserfaring og yrkesutøvelse.

I den andre modulen skal du skrive en fordypningsoppgave som henger sammen med refleksjoner gjort i modul 1.

Fordypningsoppgaven leveres inn som en siste avsluttende eksamen i utdanningen.

Studietimer:
500
Innsendinger:
9
Studiepoeng:
20 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2023

Opptaksrunde 1:
1.april – 15.juni – med tilbud om studieplass den påfølgende uken.

Opptaksrunde 2 (suppleringsopptak):
15. juni- 10. august – med tilbud om studieplass den påfølgende uken.

Ved ledige studieplasser etter 10.august, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Studiestart: 1.september

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. VI anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Om du mener å ha tatt tilsvarende emner tidligere i annen fagskoleutdanning kan dette gi grunnlag for godskriving av enkelte emner. Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnet på nytt.

Da fyller du ut dette skjemaet, legger ved dokumentasjonen som beskrives i skjemaet, og laster opp dette sammen med annen dokumentasjon i søknadsprosessen. Vi behandler da dette sammen med øvrig søknad.


Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 • Kunnskap: 
  Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne brukergruppen.
 • Ferdigheter: 
  Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.
 • Generell kompetanse: 
  Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle brukergruppen og utvikler en etisk grunnholdning.

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

 

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Du melder deg opp til eksamen via Min side. Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Pris eksamen

 • 5 eksamener á kr 0,-

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen.

Velg din studieretning på Akademika sine nettsider, så får du liste over bøkene, og mulighet til å kjøpe de derfra.

NB! Dette er et nytt utdanningstilbud, og boklisten/pensumlitteraturen er derfor ikke klar ennå.

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.