For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Velferdsteknologi

Studiepoeng
30
Studietid
12 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
7 innsendinger
Person blir tatt blodtrykk på

Velferdsteknologi gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet.

Studiet passer for deg som ønsker ny, spennende og etterspurt kompetanse. Studiets hovedmål er å gi helsepersonell ettertraktet spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan blant annet bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for nedsatt funksjonsevne.

Fagskoleutdanning i velferdsteknologi er akkreditert av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Utdanningen er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Emnet har fire moduler med følgende temaer:

Modul 1: Hva er velferdsteknologi?

 • Velferdsteknologi – en begrepsavklaring
 • Velferdsteknologi og andre begreper

Modul 2: Den samfunnsmessige konteksten for velferdsteknologi

 • En aldrende befolkning og press på helse- og omsorgstjenester
 • Behov for «innovasjon i helse/omsorg» – nye tjenester
 • Status i Norge i dag
 • Velferdsteknologien i en internasjonal kontekst

Modul 3: Velferdsteknologi og tjenester

 • Velferdsteknologi og pasienter/brukere
 • Velferdsteknologi og pårørendes rolle
 • Velferdsteknologi og konsekvenser for yrkes/fagutøvelsen

Modul 4: Etikk og lovverk

 • Velferdsteknologi: overvåking eller trygghet?
 • Den faglige/skjønnsmessige vurderingen: Om å etablere gode rutiner
 • Informert samtykke kreves
 • Relevante lover
 • Hvem kan ta avgjørelsen?
 • Om å «motsette seg» tiltaket

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har tre moduler med følgende temaer:

Modul 1: Velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenestene

 • Velferdsteknologi og individuelle behov
 • Velferdsteknologi – Samhandling
 • Velferdsteknologi og pårørendes rolle

Modul 2: Velferdsteknologi i kommunale tjenester

 • Primære målgrupper for velferdsteknologien
 • GPS lokaliseringsteknologi
 • Elektronisk medisineringsstøtte
 • Automatiserte alarmer og varsling
 • Velferdsteknologiske løsninger på sykehjem/omsorgsbolig

Modul 3: Velferdsteknologi og spesialisthelsetjenesten

 • Telemonitorering av kronisk syke
 • Videokonferanse

 

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet har tre moduler med følgende temaer:

Modul 1: Prinsipper og lovverk

 • Frivillighetsprinsippet
 • Samtykke og samtykkekompetanse
 • Hjemmel i lov – lovverk som regulerer bruk av velferdsteknologiske løsninger

Modul 2: Det faglige skjønnet – krav om faglig forsvarlige tjenester

 • Faglig skjønn
 • Er et velferdsteknologitiltak faglig forsvarlig?

Modul 3: Etikk og verdier

 • Etiske vurderinger
 • Velferdsteknologien og overordnede verdier

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Søknadsperiode for studiestart høsten 2023

Opptaksrunde 1:
1.april – 15.juni – med tilbud om studieplass den påfølgende uken.

Opptaksrunde 2 (suppleringsopptak):
15. juni- 10. august – med tilbud om studieplass den påfølgende uken.

Ved ledige studieplasser etter 10.august, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.september. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Studiestart: 1.september

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. .Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 • Kunnskap: Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.
 • Ferdigheter: Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.
 • Generell kompetanse: Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Studiet er en videreutdanning for fagarbeidere innen helsefag.

Denne fagskoleutdanningen gir helsepersonell en oppdatert og spesialisert kunnskap om velferdsteknologi. Forståelse for og bruk av velferdsteknologi og kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgsfeltet, er en aktuell og etterspurt kompetanse i hjemmebaserte tjenester og ved ulike helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, og omsorgsboliger.

Fullført studium gir vitnemål på 30 studiepoeng.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Du melder deg opp til eksamen via Min side. Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Pris eksamen

 • 3 eksamener á kr 0,-

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen.

Velg din studieretning på Akademika sine nettsider, så får du liste over bøkene, og mulighet til å kjøpe de derfra.

 

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.