Alle rettigheter og plikter knyttet til studiehverdagen reguleres i våre studiebestemmelser og lokale forskrifter. Våre lokale forskrifter bygger på regelverket i fagskoleloven med tilhørende forskrifter.

Gå til ofte stilte spørsmål eller informasjonen om hver enkelt utdanning for å få svar på alt det praktiske knyttet til studieløpet.

Studentdemokrati

Våre studenter ytrer sine meninger gjennom deltagelse i ulike fora som styre, klagenemnd, faglig råd og studentråd. I tillegg via ulike undersøkelser, evalueringer av emnene og gjennom diskusjonsforumene.
Studentrådet hos Medlearn består av studentrepresentanter i styret og tillitsvalgte fra de ulike studieretningene. Studentrådet er synlig og tilgjengelig for medstudenter som ønsker å snakke med noen om forhold som angår studiehverdagen. Dette kan være forhold knyttet til studentvelferd og medvirkning.
Kontaktpunktene til studentrådet ligger lett tilgjengelig i lærings- og kommunikasjonsplattformene.

Studentombud

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som skal gi upartisk og juridisk veiledning i saker som er knyttet til studiesituasjonen. Dette kan dreie seg om spørsmål om rettigheter og plikter du har som student.

Studentombudet er en nøytral part ved møter mellom deg og institusjonen.

Studentombudet utøver sitt virke etter følgende mandat.

Ombudet har taushetsplikt. Det er helt uforpliktende og kostnadsfritt å ta kontakt.

Kontakt studentombudet på: studentombud@student.medlearn.no

Skikkethetsvurdering

Fagskolene skal i henhold til fagskoleforskriften kapittel 5, § 26 foreta skikkethetsvurdering av studenter som gjennom sin utdanning eller fremtidig yrkesutøvelse er i kontakt med barn, unge og voksne som er i sårbare posisjoner.

Medlearn foretar skikkethetsvurdering i alle sine fagskoleutdanninger.

En skikkethetsvurdering avdekker om studenten er i stand til å kunne utøve yrket. Man er ikke skikket til å utøve yrket hvis man kan utgjøre en mulig fare (psykisk og fysisk helse, rettigheter og sikkerhet) for sårbare grupper studenten kan komme til å møte.

Skikkethetsvurderingen skjer gjennom hele studieløpet, og foregår både gjennom det teoretiske innholdet, undervisning, praksisløpet og i samhandling med medstudenter, lærere og andre.

Oppstår det tvil om skikketheten til en av våre studenter, fylles følgende skjema ut, og sendes til oss:

For mer informasjon om saksgang i skikkethetssaker og særskilt skikkethetsvurdering, se følgende vedlegg: