Fagskole i psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid

Studiepoeng 60
Lånekassegodkjent
Studietid 24 mnd
Innsendinger 24
Fakta
Søknadsperiode

Søknadsperiode for studiestart våren 2022

1.november – 10. januar – med tilbud om studieplass 11. januar.

Ved ledige studieplasser etter 10. januar, kan det holdes åpent for søkere
frem til 10. februar. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Studiestart: 1.februar

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 • Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøveFyll også ut skjema for vurdering av realkompetanse, som du finner i bestillingsløpet eller her.

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. VI anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Fritaksvurdering

Om du mener å ha tatt tilsvarende emner tidligere i annen fagskoleutdanning kan dette gi grunnlag for fritak for enkelte emner.
Da fyller du ut dette skjemaet, legger ved dokumentasjonen som beskrives i skjemaet, og laster opp dette sammen med annen dokumentasjon i søknadsprosessen. Vi behandler da dette sammen med øvrig søknad.

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 • Kunnskap: Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.
 • Ferdigheter: Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.
 • Generell kompetanse: Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her.

Finansiering

Utdanningen er offentlig finansiert via fylkeskommunene og utdanningsetaten i Oslo. Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for studenten.

Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt ta opp med egen arbeidsplass.

Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 mnd. før eksamensdato.

Bokliste
Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet er en videreutdanning for fagarbeidere innen helsefag.

Denne fagskoleutdanningen gir helsepersonell oppdatert og spesialisert kunnskap om psykisk helsearbeid. Kunnskap om lovverk, ulike psykiske lidelser og relasjon- og samhandling, er viktig i møte mennesker med psykiske utfordringer. Dette er en aktuell og etterspurt kompetanse ved ulike helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester.

Fullført studium gir vitnemål på 60 studiepoeng og fagskolegrad.

Digitale løsninger i studiet

For gjennomføringen av studiet tar studentene i bruk nettskolen Linki.

I tillegg benyttes Differ som kommunikasjonskanal i alle våre helsefagskoler.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Psykisk Helsearbeid

Beskrivelse

 

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske plager og lidelser. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pasienter.

Fagskoleutdanningen, Psykisk helsearbeid, er akkreditert av NOKUT, gir 60 studiepoeng og oppnådd fagskolegrad. I siste del av utdanningen gjennomføres en 10 ukers (350 timer) obligatorisk praksisperiode, som avsluttes med levering av fordypningsoppgave.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

NB! Når du har fått tildelt studieplass må gyldig politiattest, jf. § 27 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning innhentes innen en måned. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder ved mottak.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «MedLearn» som lærested.

Emner
Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1: Arbeidsmåter i helse- og sosialfag

 • Aktiv læring og studieteknikk
 • Teori- og erfaringsbasert kunnskapsutvikling og refleksjon
 • Helse- og sosialfagenes historie og utvikling
 • Hvordan verdier styrer praktisk handling
 • Etiske prinsipper, teorier og dilemmaer
 • Yrkesetikk

Modul 2: Stats- og kommunalkunnskap. Helse- og sosialpolitikk

 • Samfunnets og velferdsstatens utvikling, helse- og sosialpolitiske prioriteringer
 • Aktuelt lovverk
 • Økonomi og finansiering

Modul 3: Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjonsteori
 • Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon
 • Utviklingsteorier og livsløpet
 • Roller, makt og avmakt
 • Stress og kriser
Grunnlagstenkning og lovverk

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver.

Modul 1: Grunnlagstenkning

 • Psykiatriens historie
 • Normalitet og avvik
 • Ulike forståelsesmodeller for psykiske lidelser
 • Brukermedvirkning og empowerment
 • Mestringsperspektiver og hverdagsrehabilitering
 • Pårørende og brukerperspektivet

Modul 2: Lovverk og organisering av psykisk helsevern

 • Lov om psykisk helsevern
 • Oppbygningen av den psykiske helsetjenesten
 • Samtykke og samtykkekompetanse (Kapittel 4 i Pasient- og brukerrettighetsloven)

Modul 3: Rettigheter, tvang og etikk

 • Pasientens rettsikkerhet (Pasientrettighetsloven)
 • Bruk av tvang og Kapittel 4A (Pasient- og brukerrettighetsloven)
Psykiske lidelser, behandling og tiltak

Emnet har fire moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1: Psykiske lidelser og symptomer

 • Om diagnoser
 • Psykoser
 • Stemningslidelser
 • Nevrotiske og belastningsorienterte lidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Organiske psykiske lidelser (alderspsykiatri og demens)
 • Psykiske lidelser hos psykisk utviklingshemmede
 • Selvmord og selvmordsforsøk

Modul 2: Rus

 • Rusmiddelproblemer
 • Forebygging av rusmisbruk
 • Rehabilitering av rusmisbrukere
 • Dobbeltdiagnoser, rus og alvorlig psykisk lidelse

Modul 3: Barn og unge. Kriser og traumer/PTSD

 • Psykiske lidelser og psykososiale problemer hos ban og unge
 • Barn av alvorlig psykisk syke foreldre
 • Kriser og traumer/PTSD

Modul 4: Behandling og planverktøy

 • Brukermedvirkning
 • Kartlegging og planverktøy
 • Miljøterapi
 • Rehabilitering og brukerstyrte tjenester
 • Utdanning, arbeid og bolig
 • Forebyggende psykisk helsearbeid
 • Medisinsk behandling
Kommunikasjon, samarbeid og relasjon

Emnet har tre moduler med tilhørende innsendingsoppgaver:

Modul 1: Kommunikasjon

 • Å møte mennesker med psykiske lidelser
 • Støttende og innsiktsrettede samtaler
 • Kommunikasjonsvansker

Modul 2: Samarbeid og veiledning

 • Samarbeid, veiledning og rådgivning
 • Samarbeid på tvers av yrkesgrenser

Modul 3: Relasjonskompetanse

 • Relasjon mellom fagutøver, pasient og pårørende
 • Etablering, opprettholdelse og avslutning av en relasjon
 • Egne reaksjoner
Praksisstudier og fordypningsoppgave Psykisk helsearbeid

Emne 5 skiller seg fra de andre emnene. I dette emnet er det 10 uker med praksisstudier

Fordypningsoppgaven er sentral i emnet. Studenten må velge et tema og formulere en faglig problemstilling. Tema for fordypningsoppgaven må være relatert til noe av det faglige innholdet i fagskoleutdanningen og til utfordringer med pasienter på det aktuelle praksisstedet.

Fordypningsoppgaven er eksamen. Denne påbegynnes i praksisperioden, men leveres etter praksisperiodens slutt, og når alle innsendinger er bestått.

Opptak for høsten er nå stengt.